Receive $1,000s in home improvements to lower your monthly bills, save energy, and make your home more comfortable.

California Department of Community Services and Development | Serving Low-Income Families Through Community Partners

Được tài trợ bởi chương trình Chương trình Tu bổ nhà để Tiết kiệm Năng lượng Dành cho Người có Lợi tức Thấp (LIWP) Bộ Phát triển & Phục vụ Cộng đồng California

California Climate Investments | Cap and Trade Dollars at Work

Contact us at 833.609.5190 to see if your neighborhood is eligible.

LIWP là gì?

Chương trình Low-Income Weatherization Program (LIWP) giúp các chủ nhà và người thuê nhà giảm tiền điện hàng tháng và làm cho căn nhà của họ sử dụng năng lượng hiệu quả và thoải mái hơn. Chương trình LIWP được thiết lập bởi California Department of Community Services & Development (Bộ Phát triển và Phục vụ Cộng đồng California) và được tài trợ bởi sáng kiến California Climate Investments (Chương trình Đầu tư Khí hậu California). Hãy tham gia chương trình LIWP để cải thiện nhà của quý vị, tạo công việc làm, và giúp California chống nạn biến đổi khí hậu.