Quý vị có muốn nhận các dịch vụ tu bổ nhà MIỄN PHÍ thông qua Chương trình Low-Income Weatherization Program (LIWP) không? Làm theo 6 bước này để có một căn nhà tốt hơn.

1

Tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện tham gia không.

Để hội đủ điều kiện tu bổ nhà miễn phí qua chương trình LIWP, quý vị phải đáp ứng quy định về lợi tức và phải sống trong khu vực được Tiểu bang California chỉ định là cộng đồng cần đầu tư.   Tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện tham gia không.

2

Lấy hẹn.

Nếu quý vị được xác nhận trước rằng mình hội đủ điều kiện tham gia, quý vị có thể lập tức lấy hẹn để nhà thầu LIWP đến xem nhà của mình.  Hãy yên tâm rằng họ là những chuyên gia kinh nghiệm, có giấy phép và bảo hiểm hành nghề đã được thanh lọc và phê chuẩn để tham gia chương trình LIWP.

3

Chuẩn bị sẵn các Giấy tờ chứng minh.

Nhà thầu sẽ cho quý vị biết họ cần những loại giấy tờ nào để xác minh lợi tức hoặc nếu quý vị tham gia một chương trình trợ cấp khác như SSI hoặc Medi-Cal.  Vui lòng chuẩn bị sẵn những giấy tờ này khi nhà thầu đến xem nhà—hoặc quý vị có thể gởi các giấy tờ này trước cho nhà thầu.

4

Tìm hiểu về các Loại Tu bổ Nhà Quý vị có thể nhận được.

Trong lần xem nhà đầu tiên, nhà thầu sẽ đánh giá nhà của quý vị để tìm các vấn đề và cơ hội tiết kiệm điện và tiền.  Sau đó họ sẽ xác định các loại tu bổ nhà mà quý vị có thể nhận miễn phí (nhà của quý vị có thể chỉ hội đủ điều kiện để nhận một số loại tu bổ nào đó).  Trong nhiều trường hợp, nhà thầu có thể bắt đầu thực hiện những loại tu bổ đó trong lần xem nhà đầu tiên, thường mất đến vài tiếng.

5

Lấy Hẹn Thêm cho Những lần khác.

Nhà thầu có thể cần trở lại một lần nữa hoặc nhiều hơn để hoàn tất công việc.  Nhà thầu sẽ cố gắng hết mình để làm việc theo thời khóa biểu của quý vị.  Một khi công việc được hoàn tất, nhà quý vị có thể được quản trị viên của chương trình LIWP chọn để Kiểm tra Chất lượng—hầu bảo đảm rằng nhà quý vị an toàn và các loại tu bổ được lắp đặt đúng cách.

6

Hãy Tán thưởng Cho mình!

Từ giờ quý vị có thể hưởng thụ một căn nhà thoải mái, tiết kiệm điện nhiều hơn và cũng tiết kiệm tiền cho quý vị mỗi tháng. Và quý vị có thể cảm thấy vui, khi biết mình đã góp phần vào việc chống nạn biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường California

Quý vị có hội đủ điều kiện tham gia không?

Để hội đủ điều kiện tham gia chương trình tu bổ nhà miễn phí của LIWP, quý vị phải đáp ứng những quy định này:

 1. Loại Nhà: Là chủ nhà hoặc người thuê nhà của một căn nhà biệt lập hoặc mobile home.
 2. Địa điểm: Là cư dân California đang sống trong cộng đồng được Tiểu bang California chỉ định là nơi cần đầu tư, vì các vấn đề như tình trạng nghèo nàn, ô nhiễm, và sức khỏe. Một nhà thầu của chương trình LIWP có thể nhanh chóng xác định liệu quý vị có sống trong cộng đồng hợp lệ không.
  Xem bản đồ này để biết những vùng được chỉ định là những “cộng đồng thiệt thòi.”
 3. Lợi tức: Lợi tức của quý vị không được cao hơn 80% Mức Lợi tức Trung bình trong quận. Quý vị có thể được yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh lợi tức HOẶC giấy tờ chứng minh quý vị tham gia một chương trình trợ cấp khác dành cho người có lợi tức thấp.Tìm hiểu xem quý vị có hội đủ điều kiện tham gia không

Quý vị sẽ tự động đáp ứng quy định lợi tức của LIWP nếu quý vị đang tham gia một trong các chương trình sau đây:

 • Bureau of Indian Affairs General Assistance
 • Chương trình Giúp Tiết kiệm Năng lượng (ESA)
 • Chương trình Giúp Tiết kiệm Năng lượng cho Người có Lợi tức Thấp (LIHEAP)
 • Medi-Cal
 • Medi-Cal for Families
 • NSLP (Chương trình Ăn trưa Quốc gia)
 • SNAP (Chương trình Trợ cấp Thực phẩm Liên bang)
 • CALFRESH
 • SSI (Trợ cấp An sinh Bổ sung)
 • TANF (Trợ cấp Tạm thời cho Gia đình Túng thiếu)
 • CALWORKS
 • Tribal Head Start
 • Tribal TANF
 • WIC (Chương trình Dinh dưỡng cho Phụ nữ, Em bé và Trẻ em)

LIWP là gì?

Chương trình Low-Income Weatherization Program (LIWP) giúp các chủ nhà và người thuê nhà giảm tiền điện hàng tháng và làm cho căn nhà của họ sử dụng năng lượng hiệu quả và thoải mái hơn. Chương trình LIWP được thiết lập bởi California Department of Community Services & Development (Bộ Phát triển và Phục vụ Cộng đồng California) và được tài trợ bởi sáng kiến California Climate Investments (Chương trình Đầu tư Khí hậu California). Hãy tham gia chương trình LIWP để cải thiện nhà của quý vị, tạo công việc làm, và giúp California chống nạn biến đổi khí hậu.