Xem bản đồ để biết liệu quý vị có sống trong khu vực hợp lệ của chương trình LIWP không. Những khu vực này đã được chỉ định là nơi cần được đầu tư bởi Tiểu bang California.