LIWP has helped hundreds of residents to lower their bills, save energy, and fix up their homes. We are able to provide thousands of dollars in upgrades for many homes. View our success stories to learn how we’ve helped others.

Kristen Kalski and son

Restoring a Home—and Family—to Good Health

Thanks to FREE home upgrades through the Low-Income Weatherization Program (LIWP), single-mom Kristen Kalski found relief from astronomical utility bills and troubling health and safety issues. Read on to learn …

Read More

LIWP là gì?

Chương trình Low-Income Weatherization Program (LIWP) giúp các chủ nhà và người thuê nhà giảm tiền điện hàng tháng và làm cho căn nhà của họ sử dụng năng lượng hiệu quả và thoải mái hơn. Chương trình LIWP được thiết lập bởi California Department of Community Services & Development (Bộ Phát triển và Phục vụ Cộng đồng California) và được tài trợ bởi sáng kiến California Climate Investments (Chương trình Đầu tư Khí hậu California). Hãy tham gia chương trình LIWP để cải thiện nhà của quý vị, tạo công việc làm, và giúp California chống nạn biến đổi khí hậu.